Partnerstwo

Koordynator projektu:

CENTRE OF RECHERCHÉ AND DEVELOPMENT OF THE H.M. OF SYROS (Syros, Grecja)

KEA IM SYROU (EL) jest organizacją pozarządową typu non-profit oferującą badania i ścieżki do testowania, rozwijania i wzmacniania wymiaru społecznego i pracy w prefekturze Cyklady. KEA IM SYROU działa na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, posiadając udokumentowane doświadczenia zarówno w zakresie projektów unijnych, jak i finansowanych lokalnie programów EFS.

KEA IM SYROU ZAPEWNIA

Doradztwo zawodowe, wprowadzenie do zawodowu i opracowanie biznesplanu

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne i społeczne dla kariery zawodowej,
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych,
 • Techniki poszukiwania pracy (CV, listy motywacyjne, rozmowy kwalifikacyjne),
 • integrację społeczną i kulturową,
 • Rozwój umiejętności społecznych poprzez edukację nieformalną,
 • Informacje i wsparcie dotyczące inicjatyw europejskich i krajowych projektów, szkoleń i grantów,
 • Tworzenie sieci kontaktów ze społecznością lokalną, światem biznesu i instytucjami społecznymi na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu,
 • Materiały szkoleniowe i informacyjne, dotyczące dostępu do rynku pracy i promocji obywatelstwa.

Prowadzi również samofinansujące się miejsca, takie jak:

 • Schronisko dla osób ubogich i niezdolnych do pracy oraz uchodźców i imigrantów,
 • Warsztaty malarstwa i ikonografii,
 • Ośrodek aktywności twórczej dla dzieci,
 • Ośrodek opieki dziennej,
 • Ośrodek odpowiedzialności rodzinnej.

Naszym celem jest ułatwienie interakcji między grupami, opracowanie innowacyjnych podejść do integracji i rehabilitacji bezrobotnych i wrażliwych grup społecznych, zapewnienie doradztwa i wskazówek oraz promowanie działań kulturalnych.

Pozostali Partnerzy:

Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” (Rzeszów, Polska)

Stowarzyszenie działa od 30.06.2004 r., prowadząc działalność w zakresie wspierania i promocji nowoczesnej edukacji i przedsiębiorczości, badań naukowych i doradztwa, prowadzenia działalności szkoleniowej, wydawniczej, marketingowej, doradczej i reklamowej. Stowarzyszenie świadczy usługi w zakresie wspierania edukacji poprzez realizację ponadnarodowych projektów edukacyjnych, skierowanych do młodych ludzi oraz organizację szkoleń. Prowadzi również działalność doradczą dla firm działających w Regionie Podkarpackim i Małopolskim oraz realizuje projekty inwestycyjne mające na celu poprawę jakości usług wsparcia biznesu. Stowarzyszenie jest aktywne na polu nauki, co wyraża się w zaangażowaniu w projekty badawcze i prowadzeniu własnych analiz społeczeństwa.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy (m. in. z Austrią, Bułgarią, Niemcami, Holandią, Portugalią, Rumunią, Słowenią, Wielką Brytanią, Włochami), wspólnie realizując projekty skierowane do dzieci, młodzieży, osób uczących się i przedsiębiorców. Współpraca ta pozwala na wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów i wykorzystanie tych doświadczeń w Regionie Podkarpacia. Stowarzyszenie podjęło inicjatywę utworzenia sieci współpracy z instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami, w celu promowania efektywnego wykorzystania przez przedsiębiorstwa odnawialnych źródeł energii. W swojej działalności współpracuje również z jednostkami samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, podnosząc ich świadomość i wiedzę w różnych dziedzinach.

Markeut Skills Sociedad Limitada (Walencja, Hiszpania)

Powstała w 2017 roku, MEUS jest prywatną organizacją z siedzibą w Walencji, w Hiszpanii, której celem jest poprawa zdolności ludzi w ich środowisku, zarówno zawodowym jak i prywatnym, a także na wszystkich etapach ich życia, począwszy od szkoły do edukacji osób dorosłych.

Zgodnie z europejską strategią edukacyjną, MEUS pracuje nad opracowaniem nowych materiałów szkoleniowych i metodologii dostosowanych do różnych celów i potrzeb rynku gospodarczego, w celu poprawy integracji w miejscu pracy.

MEUS zachęca do tworzenia i konsolidacji przedsiębiorstw, oferując doradztwo i szkolenia dla przedsiębiorców, kreatywne innowacje, innowacje społeczne, innowacje technologiczne, powstawanie nowych projektów biznesowych, tworzenie zrównoważonych firm i rozwój terytoriów.

MEUS zdecydowanie wspiera nowe i rozwijające się sektory gospodarki i zwraca uwagę na zmiany społeczne, dlatego też zajmuje się w szczególności takimi kwestiami, jak gospodarka zrównoważona (i umiejętności ekologiczne), gospodarka pomarańczowa (kultura), technologie informacyjno-komunikacyjne, starzenie się społeczeństwa i nowe cechy demograficzne, które generują większy popyt na usługi prywatne, itp.

W celu wspierania rozwoju osobistego ludzi, MEUS angażuje się również w rozwój inicjatyw w dziedzinie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, dobrobytu, równości i solidarności, integracji i niedyskryminacji.

Każdy z projektów opracowanych w MEUS jest realizowany w oparciu o innowację rozumianą poza innowacją technologiczną, opartą na opracowywaniu nowych innowacyjnych metodologii uczenia się, zarządzania, rozwoju osobistego lub rozwoju lokalnego. 

CESIE (Trappeto, Włochy)

CESIE jest nienastawioną na zysk, apolityczną i pozarządową organizacją, z siedzibą w Palermo (Włochy), założoną w 2001 roku.

CESIE angażuje się w promowanie rozwoju kulturalnego, społecznego, edukacyjnego i gospodarczego na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. CESIE przyczynia się do wzrostu i rozwoju, poprzez aktywny udział ludzi, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji, zawsze doceniając różnorodność.

Zainspirowana pracą Danilo Dolci’ego, koncentruje pracę na badaniu potrzeb i wyzwań społecznych oraz na wykorzystaniu innowacyjnych metod uczenia się. W ten sposób CESIE aktywnie łączy badania z działaniami, poprzez wykorzystanie metodologii uczenia się formalnego i pozaformalnego.

Struktura organizacyjna podzielona jest na 6 jednostek tematycznych działających we współpracy i zarządzających działaniami w poszczególnych dziedzinach: Szkolnictwo wyższe i Badania Naukowe; Prawda i Sprawiedliwość; Dorośli, Migracja; Szkoła; Młodzież. Jednostki są wspierane przez 3 departamenty geograficzne (lokalny, europejski i międzynarodowy) oraz 4 biura przekrojowe (ds. Widoczności i Komunikacji, Sieci, Kadr, Finansów).

Ponadto CESIE korzysta z szerokiej sieci partnerów z ponad 3000 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, uniwersytetów, szkół, ośrodków badawczych, władz publicznych i podmiotów prywatnych, ośrodków młodzieżowych, firm i przedsiębiorców na całym świecie.

Personel CESIE składa się z 60 osób o szerokim zakresie kwalifikacji, umiejętności i profili zawodowych, połączonych głębokim dzieleniem się ideałami, które prowadzą nasze działania. Zespół ma charakter międzynarodowy, w którego skład wchodzą nie tylko Włosi, ale także ludzie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Serbii, Litwy, itp. CESIE jest zatem uważany za bardzo konkretny i pozytywny przykład wartości europejskich.

Jednocześnie CESIE korzysta z około 150 ekspertów zewnętrznych, którzy współpracują przy określonych działaniach w naszych biurach: trzech na Sycylii i trzech za granicą. Równie ważny jest wkład około 100 stażystów i wolontariuszy uczestniczących w rocznych stażach w naszej organizacji. 

Kainotomia & Sia EE (Larisa, Grecja)

„KAINOTOMIA” to Centrum Uczenia się przez całe życie (I.C.L.L) w Grecji, działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. KAINOTOMIA wdrożyło ponad 60 programów ustawicznego szkolenia zawodowego, skierowanych do osób bezrobotnych, edukatorów wszystkich poziomów edukacji, studentów wyższych uczelni, osób zatrudnionych/samozatrudnionych i wrażliwych grup społecznych, w celu rozwoju możliwości zawodowych oraz ich promocji i integracji na rynku pracy i w ogóle społeczeństwa poprzez innowacyjne programy zbliżone do rynku. „KAINOTOMIA” zapewnia firmom doradztwo biznesowe i usługi wspierające oraz usługi wsparcia konsultantów dla stażystów, aby ułatwić im (ponowne) wejście na rynek pracy. KAINOTOMIA uczestniczyła w kilku projektach krajowych, oferując wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie szkoleń we współczesnych dziedzinach, dopasowując je do tych, które mają duże zapotrzebowanie na rynku pracy, w celu rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw praktykantów w zakresie ich integracji na rynku pracy. „KAINOTOMIA” uczestniczy w krajowych projektach współfinansowanych pod nazwą „Lokalne plany rozwoju i przedsiębiorczość dla bezrobotnych w oparciu o szczególne lokalne potrzeby i potencjał wzrostu”. Ponadto uczestniczyła w projektach UE w ramach Erasmus + jako koordynator i partner.

„KAINOTOMIA” ściśle współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami, posiadając sieć ponad 60 współpracujących firm partnerskich, głównie przemysłowych. Dlatego ma silną sieć współpracujących stowarzyszeń i partnerów w Grecji i Europie. Organizacja współpracuje z władzami regionalnymi i lokalnymi, uniwersytetami i instytutami technologicznymi oraz prywatnymi i nieprywatnymi firmami w Grecji i Europie. „KAINOTOMIA” jest członkiem Association of Thessalian in Enterprises and Industries i ściśle współpracuje z Enterprise Europe Network-Hellas.

Kontakt:

‘’Innovation” Center for Lifelong Learning

111 Socratous Str., Larissa, Greece

e-mail: info@kainotomia.com.gr

web: kainotomia.com.gr

 

Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o. (Rzeszów, Polska)

CK Edukator to stosunkowo nowe przedsiębiorstwo na polskim rynku szkoleniowym. Instytucja ma siedzibę w Rzeszowie i została założona w lipcu 2013 r. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Trzon jego działalności stanowią szkolenia biznesowe i doradztwo. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych trenerów i doradców, którzy zabiegają o posiadanie wysokich kwalifikacji (część personelu to wykładowcy uniwersyteccy z doktoratem) i bardzo bogatego doświadczenia w szkoleniach (realizatorzy szkoleń często należą do różnych stowarzyszeń trenerów). Głównym przedmiotem szkolenia i doradztwa są procesy przedsiębiorczości i technologie informacyjne. W pierwszym wymiarze instytucja zorganizowała szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, rachunkowości i finansów oraz technologii informatycznych dla ponad 120 uczestników. CK Edukator ma doświadczenie w organizowaniu szkoleń (aspekty techniczne i logistyczne, treść merytoryczna).

W zakresie doradztwa, wdrożono działania w zakresie wspierania modernizacji procesów informatycznych w wielu przedsiębiorstwach w regionie (analiza i optymalizacja technologii informatycznych, doradztwo i audyt usprawnień obowiązujących procedur). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz organizacji szkoleń i staży w ramach polskiego programu „Kapitał ludzki”. Partner współpracuje z trenerami posiadającymi doświadczenie w wielu obszarach i ma personel, który może zapewnić wiedzę i doświadczenie przydatne w rozwoju europejskich projektów, związanych z edukacją i szkoleniami z różnych dziedzin. Partner ma doświadczenie w zarządzaniu projektami, a ponadto w rozpowszechnianiu, ocenie i monitorowaniu.

Firma ma duże doświadczenie w pracy z bezrobotnymi, zapewnianiu szkoleń i poradnictwa dla osób bezrobotnych oraz wspieraniu ich w zarządzaniu na rynku pracy.

CK Edukator uczestniczył w kilku projektach Erasmus +:

I-Pool – projekt dotyczył edukacji osób dorosłych, a jego działania były skierowane do dorosłych słuchaczy, którzy wykazują niski poziom podstawowych kompetencji (pisanie, czytanie, liczenie i umiejętności cyfrowe).

Comtrain – tematem były kursy umiejętności obsługi komputera w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.

Creative Business – celem projektu było przeszkolenie młodych osób dorosłych, którzy nie studiują, ani nie pracują, w dziedzinie przedsiębiorczości w sektorze kreatywnym.

Obecnie Edukator uczestniczy jako partner w dwóch projektach Erasmus +:

CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for Vocational Education and Training – odnosi się do potrzeby kompetencji międzykulturowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

IDEA – interaktywne narzędzia wspierające rozwój umiejętności edukatorów osób dorosłych w zakresie pobudzania przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET.

 

Centre for Education (Cala D’Or, Hiszpania)

Centre for Education zostało założone w 2012 r. i jest stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Marina Cala D’or, na Majorce, w Hiszpanii.

Center for Education zapewnia specjalnie zaprojektowane kursy szkoleniowe dla defaworyzowanych grup młodych osób dorosłych.

Kursy te zostały przeprowadzone we współpracy z podobnie myślącymi organizacjami, które również pracują w dziedzinie szkolenia młodych osób dorosłych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani się nie szkolą (młodzież NEET).

Personel ma doświadczenie w projektach finansowanych przez UE i pracował zarówno jako koordynator, jak i partner w poprzednich i innych bieżących projektach.

Kluczowymi osobami zaangażowanymi w prace tego projektu będą:

Michael John, specjalista ds. Edukacji

Prezes Centre of Education, z 15-letnim doświadczeniem jako przedsiębiorca i pedagog w sektorze morskim. Michael jest odpowiedzialny za wszystkie działania szkoleniowe w Stowarzyszeniu i ma znaczną wiedzę i doświadczenie w zakresie badań i analiz kwalifikacji. Napisał również zatwierdzone programy szkoleniowe i odniósł duży sukces w prowadzeniu kursów motywacyjnych dla młodzieży będącej w niekorzystnej sytuacji.

Mike jest utalentowanym instruktorem i często jest chwalony za motywujące i cierpliwe podejście. Zwłaszcza w pracy z młodymi ludźmi osiągnął znaczące sukcesy, wykorzystując swój styl nauczania, aby inspirować innych do nowych działań zawodowych i wiary w siebie.

Silja Teege, politolog:

Sekretarz Centre of Education, z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesem, odpowiedzialna za zarządzanie głównymi działaniami Stowarzyszenia. Praca ta obejmuje nawiązywanie kontaktów, negocjowanie i zlecanie wszystkich działań szkoleniowych, kursów, albo bezpośrednio z klientem/uczniem, albo poprzez sieci współpracy firm i instytucji edukacyjnych w całej Europie. Specjalista ds. Badań w dziedzinie Edukacji, Biznesu i Nauk Politycznych. 

Diciannove Società Cooperativa (Genua, Włochy)

Diciannove società cooperativa została założona w 2005 roku jako firma współpracująca z ICT, koncentruje się na wspieraniu organizacji działających w kwestiach społecznych i działa głównie w Północnych Włoszech, zapewniając rozwiązania dla departamentów zdrowia i opieki społecznej w 3 regionalnych departamentach zdrowia oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Diciannove liczy 9 członków stowarzyszonych i szeroką sieć współpracowników. Zarówno członkowie, jak i współpracownicy Diciannove mają ogromne doświadczenie w interwencjach w obszarze społecznym i edukacyjnym, zarówno wśród osób dorosłych, jak i młodzieży, w różnych kwestiach, takich jak integracja międzykulturowa, integracja społeczna, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, stosowanie narzędzi ICT dla zdrowia, polityka edukacyjna i społeczna.

Zarządzanie projektami zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i europejskim jest również częścią podstawowej działalności, a także współpraca ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych, w celu zapewnienia kursu w zakresie opracowywania i zarządzania projektami europejskimi.

Wszystkie usługi doradcze i zarządcze posiadają certyfikat ISO 9001: 2015.

Diciannove jest również certyfikowane przez Family Audit, włoski standard certyfikacji równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, w zakresie zarządzania i świadczenia usług.

Misją Diciannove jest zapewnienie, przy użyciu głównie bezpłatnego oprogramowania, dynamicznego i elastycznego podejścia do ICT i potrzeb społecznych, wysoce spersonalizowanych rozwiązań internetowych, dynamicznych aplikacji, e-learningu, gwarantowanego bezpieczeństwa danych, bardzo wysokich standardów jakości.

Programiści Diciannove mają doświadczenie w projektowaniu, rozwoju, lokalizacji i wdrażaniu oprogramowania.

Firma jest również dostawcą hostingu i zarządza własną wirtualną infrastrukturą opartą na systemie Linux.